Rok 2017

Členská schůze SAV  I/2018

se závěrečnou zprávou SAV za r. 2017

ze dne 26.1.2018


Přítomni: Zmatlík, Kozel, Šteker, Dračka, Kynl, Bílek, Vít, Tomek, Polma,

 

Program:

    1. Zahájení

    2. Finanční zpráva za rok 2017

    3. Činnostní zpráva za rok 2017

    4. Rozpracované

    5. Úkoly

    6. Další náměty

    7. Závěr

 

 1. Zahájení

 2. Finanční zpráva za rok 2017

Rok 2017 se vyznačoval soustředěním se na e-mailovou a telefonní komunikaci, s vyjímečnými osobními schůzkami, z čehož plyne i slabý finanční odtok, příjmy jsou pouze z členských příspěvků. Finanční zůstatek SAV k 31.12.2017 je 5 078 Kč.


 1. Činnostní zpráva


Výše uvedená zmínka charakterizuje převažující styl - pokračování v kontaktech se subjekty odbornými i uživatelskými a rozšiřováním dalších.

Nejzávažnější momenty:

 • věci, vyplývající z IIIDCDoV - sledování vybraných projektů - názor odborné oblasti na hydrologické propojení Dunaj /Jochenstein) - Vltava (Lipno)  - komunikace zdlouhavá, s názory od obecných pochval některých, za zároveń vysvětlujícího výkladu o neproveditelnosti v čekém prostředí (legislativa) až po negativní s odůvodněním neslučitelnosti různých složení obou vodstev. Jedna vyjímečná reakce MŽP, která se však nevyjadřovala, ale odkázala na to, že s autorem jednají. Ve II. polovině roku zkontaktování s VÚV ohledně projektu "Uměle řízené infiltrace srážkových vod", také pro přípravu na 4DCDoV.

 • posílení infospolupráce s ÚTVAREM KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ - důležité pro naše "šetření v oblasti revitalizací českých sídlišť

 • Seminář Plánování rozvoje venkova (březen UJEP UL)- nová spolupráce s RNDr. Janem Vopravilem (VÚMOP)

 • rozposílání dopisu se 2 otázkami k vodě v ČR kandidátům na prezidenta, komunikace s některými

 • mezi prvními, ldo se zajímal o nějakou konferenci "od Vodnářů" byl Český zahrádkářský svaz a také SPÚ DC (již na semináři na UJEP UL) informoval přítomné o podzimním DCDoV.

 • korepetice textu pro "Vodníček" od paní Zárybnické (meteoroložka)

 • koncem prázdnin - nabídka spolupráce v oblasti vody se STAN/ Obervatoří venkova

 • nová kontaktní osoba na OÚ  Benešov - ŽP

 • koncem října po volbách d PS - dopisy vedení významých pol. stran, konkrétní pozitivní reakce (Piráti, STAN)

 • vrcholící přípravy 4DCDoV, postupné docházení prezentací a také příslibů divácké účasti od zásadních ministerstev (MŽP v telefonátu ohlásili pozorovatele, pak se nikdo nedostavil ostatní - MZe, MMR, MPO, MŠMTV ano!)

 • v závěru října - seminář Počítáme s vodou (v DC) - kontakty s novými subjekty

 • senátor Linhart - příslib spolupráce, někdy se můžeme sejít...

 • 4DCDoV - loni největší účast, 55 osob - následně dotazy na sborník (vyšel v pol. ledna)

 • nadějné kontakty ze 4DCDoV krom dalších, např. architekt m. Děčín, Ing.Beneš, MMR ČR ministerský rada Wirth)Je čím dále zjevnější, že dnes již poměrně dobře monitorovanou problematiku vodních poměrů v ČR a pomoc rozpohybování veřejné objednávky za její znatelné a rychlé zlepšení, je nutné opřít o ZÍSKÁVÁNÍ POLITICKÉHO ZÁJMU, NAPŘ. PŘIVEDENÍM POSLANCŮ KE KONKRÉTNÍ SPOLUPRÁCI, S CÍLEM LEGISLATIVNÍ PŘIPRAVENOSTI K REALIZACÍM NÁPRAV.

Závěrem z činnostní zprávy lze prohlásit, že SAV začíná mít jisté povědomí, které nadále nelze udržovat a pomalu rozšiřovat pouze dosavadními způsoby. Je třeba zauvažovat o možnostech nových. 1. Rozpracované

Vodníček - sbírka odborných výrazů i příběhů s tématikou vody, převedených so laického chápání.

Průběžné šetření situace v revitalizacích českých sídlišť

Monitoring nebezpečných i jinak hydrologicky nekvalitních míst  

Sledování vybraných projektů Uměle řízené infiltrace srážkových vod , hydrologické propojení Dunaje a Vltavy


 1. Úkoly

Držet témata rozpracovaných věcí

Udržovat kontakty s důležitými odbornými subjekty a s komunální sférou - být mostem a poskytovat zpětné vazby

Úspěšně kontaktovat sféru politickou


 1. Další náměty

Nabídka AOPK ÚK na exkurze po mokřadech Krušných hor

Nabídka Povodí Vltavy na společnou popularizující akci

Co vzejde ze spolupráce s architektem Děčína  (plánovaná prac. schůzka )

Zda vzejde spolupráce se SPŠ stavební (DC) (plánovaná prac. schůzka )

Fcb komunikace s veřejností (Bílek/Dračka)


7. Závěrem se zamyslet, kdo nám ještě může pomoct, zaplacení čl. poplatků za rok 2018Zapsal Ing. Petr Vít