Závěrečná zpráva roku 2015

Závěrečná zpráva Spolku Aquarius – Vodnář, SAV roku 2015 (nadále SAV)

 

Hospodaření - finanční bilance k 31.12. 2015 vykazuje 0 Kč – viz finanční deník.

 

Bilance obsahuje celkové příjmy

138 426 Kč, výdaje 143 911 Kč a převod 5 485 Kč z min. r.

Příjmů je dosaženo:

     

jednorázovou dotací

 

70 000 Kč

na zaměstnávání administrativní pracovnice (z celkových

       

90 000 za celou dobu, tedy od 10/2014 do 9/2015)

 

členských příspěvků

ve výši

5 100 Kč,

od ÚP Děčín

 

finanční dary :

 

1 000 Kč

 

půjčka

 

62 326 Kč

- dotace pokladny od P. Víta

   

5 485 Kč.převodem hotovosti z předchozího roku

Výdaje byly:

     

 

139 360 Kč – mzda a povinné odvody za admin. pracovnici 12/2014 –

       

- 9/2015

   

4 551 Kč

- ostatní výdaje

Činnostní zpráva

 

Počet členů k 31.12. 2015 je 19. Zatím není vhodné organizaci přivádět množství dalších členů, abychom se nemuseli věnovat vnitroorganizačním, osobním problémům, zejména dokud jsme stále ve fázi, kdy poznáváme danou problematiku a učíme se pracovat s veřejností.

Dle evidence komunikace vyplývá, že za rok 2015 je zaznamenáno 705 kontaktů, některé z nich mají charakter hromadného oslovení e-mailem a z toho důvodu je ještě více dalších uskutečněných kontaktů. Z toho je 315 záznamů, které se týkají zpětných emailů, telefonátů, pracovních schůzek, akcí jako konference, semináře, v záznamech těchto aktivit také jsou 4 schůze SAV.

Zásadní posun lze spatřit v realizaci II. Děčínského dialogu o vodě, kdy činnost spolku získala důvěru a spolupráci při pořádání této akce Magistrátem Města Děčín. Zároveň pozitivní je vnímání těchto akcí odbornými subjekty, které ochotně (některé již po druhé) vyslaly své zástupce anebo alespoň prezentace. Z VÚV TGM, v.v.i. zazněl názor, že by bylo dobré, kdyby se z Děčínských dialogů o vodě mohla stát tradice.


 

Z činnosti r. 2015 vedle reletivně intenzivního kontaktování můžeme vyzdvihnout

 

  • 1/2015 - Výzvu vládám německých polabských států koncipovaná s Hospodářskou komorou DC – apel na jejich podněcování mezinárodní spolupráce při zlepšení vodních poměrů v ČR

  • zintenzivnění spolupráce s NS MAS ČR – informační výměnu

  • šetření v oblasti revitalizací českých sídlišť

  • účast SAV na Mezinárodním Labském fóru – prezentace, nové kontakty

  • práci  s komunálními  zástupci  při  podávání  připomínek  k plánování  v oblasti  vod  (do

22.6.2015)

  • prezentaci SAV na Národním dialogu o vodě v 6/2015 – referát o šetření vnímání problematiky vody naší veřejností

  • uspořádání II. Děčínského dialogu o vodě

  • další kontakty získané při semináři Resilience (6/2015) , v pořadu Máte slovo (11/2015) – komunální sféra (Svaz za komoru obcí), organizace (Český zahrádkářský svaz), při semináři organizace Člověk v tísni (11/2015)

  • zjištění pozitivního posunu ve vnímání problematiky vody některými komunálními a politickými subjekty, naopak doposud převládající nezájem ve sféře soukromé

  • podrobnější v evidenci komunikací

Na rozpracovaných úsecích je potřebné dále „stavět“, rozvíjet započaté spolupráce. Vedle odborných subjektů zintenzivnit práci s veřejností, s politiky, s komunálními zástupci, s občany i se soukromou sférou.

 

Držme si palce a vytrvejme.

My vodě, voda nám!


Ing. Petr Vít, předseda spolku