Stanovy spolku

Stanovy  Spolku Aquarius-Vodnář, SAV


Ze dne 29.5.2014

 

Část I. Úvodní ustanovení

 

Vznik, název a sídlo

 

Zakládající členové – členové přípravného výboru zakládají

 

Spolek Aquarius – Vodnář, SAV

dále jen Spolek

 

     Adresa sídla Spolku je Březová 97/21 405 02  Děčín III

 

     Spolek vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou.

 

Část II. Účel a činnost Spolku

 

Účel:

Dopomoci zlepšení vodních poměrů a oživení schopnosti krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody pro ochranu před negativními vlivy povodní i velkého sucha.

    Přispívat k spolupráci odborníků i uživatelů v této problematice a k prosazování strategie lepšího soužití a hospodaření se srážkovou vodou i ochrany obyvatel před jejími extrémními výkyvy.

    Veřejně šířit význam vody a podněcovat přehodnocení priorit ve prospěch  komplexního řešení problémů vody pro přírodu i společnost.

 

Formy hlavní činnosti Spolku:

 

1.   Podněcování společenské odpovědnosti a přehodnocení priorit ve prospěch vody a vodních     poměrů. Vyžadování komplexnosti řešení tohoto základního  celospolečenského problému.

2.  Spolupráce s obecními úřady, poslanci, orgány životního prostředí, odbornými organizacemi, příp. dalšími a spojování snah zúčastněných subjektů (teorie, legislativa – praxe )při zlepšení vodních poměrů pro hospodaření a soužití se srážkovou vodou. Sondy úzkých míst při řešení problémů.

3.  Pomoc při pozemkových úpravách ve prospěch věci a v územních systémech ekologické stability.

4. Sledování aktuálních technologií a prací ve světě i teoretických. Získávání informací od odborníků i potřeb obcí aj.

5. Osvěta veřejného mínění a popularizace snah k zlepšení vodních poměrů, obnovení schopnosti krajiny zadržet/zpomalit vodu pomocí vsakování, retence a rozlivových míst (legislativa, projekty, prováděné akce), pořádání či účast na vzdělávacích akcích ( přednášky, semináře)

6. Monitoring a  reakce  na  nebezpečné situace. Poskytování dalších obecně prospěšných služeb v oblasti vod.

7.  Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny vodní poměry

Vedlejší činnost:

 

Foundraising, účast na projektech.

 

Uvedené body předmětu hlavní činnosti spolku jsou zásadními ve Strategii Vodnáře.

 

Část III. Členství

 

Vznik členství

 

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát

 

a) fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami, jednacím řádem a podá písemnou žádost o přijetí pomocí správně vyplněné přihlášky u kteréhokoliv člena výboru.

 

b) právnická osoba, která splní podmínky dle III. a)

Pak právnickou osobu ve sdružení

zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného

zástupce.

 

c) Členství vznikne na základě vyplněné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

 

Zánik členství

 

Členství ve Spolku zanikne:

a) odstoupením od členství,

b) nezaplacením členského příspěvku,

c) vyloučením,

d) ukončením činnosti Spolku,

e) úmrtím člena.

 

Ustanovení o zániku členství

 

a) Člen může být vyloučen:

za hrubé a opakované porušení zásad soužití v organizaci

b) Proti rozhodnutí výboru Spolku o zániku členství lze podat písemnou stížnost k členské schůzi, která o věci rozhodne s konečnou platností na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí členské schůze se nelze odvolat.

c) Členství člena je dobrovolné a může být kdykoliv ze strany člena ukončeno.

d) Ukončení členství se provede bez náhrady vložených prostředků na společnou činnost.

 

Práva a povinnosti člena

 

Člen Spolku má právo:

 

a) nazývat se Vodnářem

b) podílet se na činnosti Spolku a podávat podnětné návrhy

c) se svými podněty, návrhy, dotazy apod. se obracet na orgány Spolku s právem na jejich vyřízení

d) volit a být volen do orgánů Spolku

 

Člen Spolku je povinen:

 

a) dodržovat stanovy Spolku a plnit rozhodnutí přijatá jeho orgány,

b) účastnit se aktivně práce ve Spolku

c) platit členské příspěvky

d) chránit majetek Spolku.

e) svým chováním šířit dobré jméno Spolku a Strategii Vodnáře

f) sdělovat výboru Spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Část IV. Orgány a jejich ustavování

 

Orgány

Orgány Spolku jsou:

 

a) členská schůze,

b) výbor,

c) kontrolní komise.

 

Způsob ustavování orgánů

 

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku. Členská schůze schvaluje změny stanov.

 

b) Výbor tvoří 4 volení zástupci členů Spolku. Jsou to:

 • předseda - zastupuje Spolek na veřejnosti a při jednáních s úřady a institucemi,

 • místopředseda - zastupuje předsedu na veřejnosti při jeho nepřítomnosti, nemoci nebo zaneprázdnění,

 • místopředseda - zastupuje předsedu na veřejnosti při jeho nepřítomnosti, nemoci nebo zaneprázdnění,

 • poradce – pomáhá při zásadních otázkách týkajících se činnosti Spolku

Výbor se za svou činnost zodpovídá členské schůzi Spolku. Je volen členskou schůzí.

Prvními členy výboru jsou:

 

předseda Ing. Petr Vít, RČ 58 02 07/2617, Březová 97/21 Děčín III-Staré Město, 40502 DC

místopředseda Pavel Šteker, RČ 601226/0221, Boženy Němcové 500/4 Děčín I, 40502 DC

místopředseda Miroslav Pažitka, RČ  510506/022, Slovanská 650/30, Děčín VI-Letná, 40502 DC

poradce František Polma, RČ 360328/046, Moskevská 1110/26 Děčín VI-Letná 40502 DC

 

c) Kontrolní komise Spolku je volena členskou schůzí, tvoří ji 3 členové:

 • předseda kontrolní komise

 • člen kontrolní komise

 • člen kontrolní komise

 

Komise kontroluje činnost Spolku. Za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.

Prvními členy kontrolní komise jsou:

 

předseda Ing. Alfréd Zmatlík, RČ 491222/031, Labské nábř. 1716/33 Děčín IV-Podmokly, 40502 DC

člen František Mareš, RČ 580707/1259, Sokolská 305 Děčín IX-Bynov, 40505 DC

člen Petr Kozel, RČ 570224/0874, Tyršova 1095/3 Děčín I, 405 02 DC

 

Část V. Jednání Spolku

 

Za Spolek jedná a podepisuje předseda spolku. Předsedu spolku zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku.

 

Část VI. Zásady hospodaření

 

Zdroje finančních prostředků

a) Majetek Spolku tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.

b) Zdroji majetku jsou:

 • hmotný majetek a majetková práva,

 • podíl z členských příspěvků, příp. účelové příspěvky,

 • výnosy akcí Spolku organizovaných v souladu s posláním Spolku,

 • dary, dotace, příp. jiné příspěvky státu, obcí a dalších organizací,

 • výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

 

Zásady hospodaření

Výkonný výbor stanovuje rozpočet na příslušné roční období a hospodaří s prostředky Spolku podle rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Majetek Spolku slouží výhradně k jeho činnosti, k naplňování cílů.

Za hospodaření s prostředky je výbor zodpovědný členské schůzi Spolku.

Výši členských příspěvků schvaluje členská schůze Spolku.

 

Způsob vzájemného vypořádání

a) V případě skončení členství ve Spolku se vložený členský podíl nevrací.

b) V případě zániku Spolku se rozdělí aktiva a pasíva mezi jednotlivé členy podle klíče platného pro placení příspěvku v roce zániku Spolku. Za likvidaci Spolku zodpovídá likvidační komise jmenovaná výborem.

 

Část VI. Závěr

 

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnost dnem registrace u příslušného orgánu státní správy.

Stanovy Spolku byly schváleny dne 29.5.2014 na ustavující schůzi.V Děčíně dne 29.5. 2014